Algemene Voorwaarden

U kunt hier de algemene voorwaarden van Poly4U downloaden, of lees de algemene voorwaarden hieronder. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK. Algemene voorwaarden Poly4U


 

ALGEMENE VOORWAARDEN Poly4U ;hierna te noemen P4U.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
Adviezen: Alle door P4U verstrekte (technische) adviezen, waaronder mede zijn begrepen ondersteuning en service, een en ander in welke vorm dan ook;
Afnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie P4U een overeenkomst aangaat of met wie P4U onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst;
Order: Iedere opdracht van afnemer aan P4U tot levering van producten en/of adviezen;
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen P4U en afnemer tot stand komt,
elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts-)/handelingen ter voorbereiding
en ter uitvoering van die overeenkomst;
Poly4U: De Eenmanszaak Poly4U te De Lier.
Producten: Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid
2.1 De voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verbandhoudende (rechts-)handelingen van P4U en afnemer.
2.2 De toepasselijkheid van enige andere algemene of specifieke voorwaarden of bedingen wordt door P4U uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen, tot standkoming van overeenkomsten, opgaven en aanduidingen van
producten en adviezen

3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt P4U niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door afnemer.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover een order schriftelijk bevestigd en ontvangen is bij P4U.
3.3 Alle opgaven door P4U van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of in de adviezen zijn met zorg gedaan. Eventuele per plaatse geconstateerde afwijkingen zullen op basis van nacalculatie verrekend worden.
3.4 P4U behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de producten.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen van P4U zijn uitgedrukt in euro’s exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.
4.2 De prijzen van P4U zijn gebaseerd op, de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, geldende prijslijst. De door P4U gehanteerde prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, met uitzondering van pallets.
4.3 Onmiskenbare fouten in de prijsstelling kunnen door P4U worden gecorrigeerd en doorberekend.

5. Betaling
5.1 Tenzij anders overeengekomen zal afnemer de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum aan P4U hebben betaald. Alle betalingen zullen, naar keuze van P4U op een door haar aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan.
In het geval ten kantore van P4U wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van gegarandeerde giro- of bankcheques.
5.2 Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige (betalings)-verplichting jegens P4U op te schorten.
5.3 Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk binnen 30 dagen zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke handelsrente plus de huidige ECB-rente van 2% verschuldigd.
5.4 Indien afnemer ten opzichte van P4U in verzuim is, is hij verplicht P4U de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 (vijftien) % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 175,= (honderdvijfenzeventig euro), te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

5.5 Indien P4U, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de voorgaande twee leden en artikel 13.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst ter zake van de betreffende producten aan P4U verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
6.2 Voordat het eigendom van de producten op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de producten, waarvan P4U eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van afnemer noodzakelijk is.
6.3 Indien en zolang P4U eigenaar van de producten is, zal afnemer P4U onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten onder enig (faillissements-) beslag (dreigen te) vallen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Aan derden zal afnemer zonodig onmiddellijk kenbaar maken dat P4U eigenaar is van de producten. Bovendien zal afnemer in dat geval P4U op haar eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan P4U eigenaar is, zich bevinden en P4U desgewenst toegang verschaffen tot gebouwen en/of ruimten teneinde de producten in bezit te (doen) nemen.

7. Levering en risico
7.1 P4U heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. Indien geen leveringstermijn is bepaald geldt een termijn van 4 (vier) weken, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel 7.
7.2 Een door P4U opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor P4U relevante omstandigheden en, voor zover afhankelijk van derden, op de door die derden aan P4U verstrekte gegevens.
7.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding.
Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.
7.4 Overeengekomen leveringscondities dienen te worden geïnterpreteerd conform de van tijd tot tijd geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.
7.5 Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer. P4U zal afnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en afnemer zal producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen na de kennisgeving, afnemen.
7.6 Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan is P4U in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan vorenbedoelde derde.
7.7 Indien afnemer het restant van de producten, voor zover deze nog voorzien zijn van de oorspronkelijke en ongeopende verpakkingen, in onberispelijke staat zijn en nog een houdbaarheid hebben van ten minste 4 (vier) maanden, wenst te retourneren en P4U daarmee akkoord is gegaan kan afnemer het restant op de door P4U aangegeven wijze teruggeven. In dat geval zal P4U vervolgens afnemer, afhankelijk van staat en ouderdom van de producten, voor maximaal 90 (negentig) % van de waarde van het restant crediteren. Speciaal voor afnemer gefabriceerde producten worden niet door P4U teruggenomen.

8. Overmacht
8.1 Indien P4U door overmacht niet aan haar verplichtingen ten opzichte van afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
8.2 Indien de overmachttoestand 6 (zes) weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachttoestand dit rechtvaardigt.
8.3 In geval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als P4U als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

8.4 Onder overmacht van P4U wordt verstaan elke van de wil van P4U onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van P4U kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door P4U of haar toeleveranciers en/of bij het eigen en/of door derden verzorgde transport en/of het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en/of schaarste dan wel objectief vast te stellen ontbreken van grondstoffen, zowel aan de zijde van P4U als aan de zijde van haar toeleveranciers.

9. Inspectie en Klachten
9.1 Afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aflevering c.q. applicatie nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na aflevering van de producten respectievelijk verstrekking van adviezen schriftelijk aan P4U worden gemeld.
9.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 van dit artikel 9 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na aflevering c.q. applicatie van de producten respectievelijk verstrekking van de adviezen schriftelijk aan P4U worden gemeld. Afnemer dient zich van de houdbaarheidsdatum van de producten te vergewissen en zonodig eerder dan de in de leden 1 en 2 van dit artikel 9 omschreven termijnen schriftelijk P4U te melden.
9.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 9 is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat de producten en/of adviezen niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen of materiaal en/of constructiefouten vertonen of niet behoorlijk functioneren, heeft P4U de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen respectievelijk het advies opnieuw te verstrekken dan wel afnemer ten dele te crediteren voor het in rekening gebracht advies. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is P4U ter zake van haar verplichtingen volledig gevrijwaard.
9.4 Na het constateren van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende producten respectievelijk het advies onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
9.5 Afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door P4U in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie.
9.6 Het staat afnemer niet vrij de producten te retourneren voordat P4U daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor P4U.
9.7 Indien afnemer tijdig, correct en terecht reclameert, is de daaruit voor P4U voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in lid 3 van dit artikel 9 omschreven verplichtingen.
9.8 Indien bij het aannemen van de producten of de vrachtbrief of het ontvangstbewijs geen op- of aanmerking is gesteld met betrekking tot de verpakking geldt dat, behoudens tegenbewijs, deze zich bij aflevering in deugdelijke en goede staat hebben bevonden. Afnemer kan geen enkele aanspraak ontlenen aan adviezen die niet in schriftelijke vorm, conform de bij P4U ter zake geldende voorwaarden, zijn uitgebracht.
9.9 Het niet in acht nemen door afnemer van enige verplichting ingevolge dit artikel 9 leidt tot verval van enige aanspraak van afnemer, welke verband houdt met klachten over de producten en/of adviezen.

10. Conform specificatie
10.1 P4U verzekert dat de producten voldoen aan de door P4U schriftelijk opgegeven specificaties, mits de producten op de gebruikelijke wijze en zorgvuldig in overeenstemming met de regelen der bouwkunst en de normale regelen der bouwpraktijk worden gebruikt en opgeslagen en alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies, zoals opgenomen in de laatste versie van de documentatie bij de producten, de door of namens P4U uitgegeven laatste versie van technische informatiebladen, productveiligheidsbladen en de instructies genoemd in de voorwaarden, tijdig en volledig worden nagekomen.
10.2 De verplichtingen ter zake van de specificaties strekken zich niet uit tot het resultaat na verwerking van de producten.
10.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, specifiek ten behoeve van afnemer door P4U opgegeven, staat P4U niet in voor de bruikbaarheid van de producten voor het doel waarvoor afnemer deze wenst te gebruiken.
10.4 P4U verzekert dat de schriftelijke adviezen, die voldoen aan het bepaalde in artikel 9.8, met zorg en inachtneming van de stand der techniek worden uitgebracht.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van P4U of haar leidinggevend personeel of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 BW (productenaansprakelijkheid), is P4U nimmer aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor schade die afnemer ter zake van (het gebruik en/of de opslag van) producten en/of adviezen mocht lijden, daaronder mede begrepen bedrijfs- en/of milieuschade en immateriële schade.
11.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel 11 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het product en/of voor het advies in rekening gebrachte kosten, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
11.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van P4U of haar leidinggevend personeel, zal afnemer P4U vrijwaren tegen alle met (het gebruik van) de producten en adviezen verbandhoudende aanspraken, van wie dan ook, voor zover deze aanspraken de aansprakelijkheid van P4U ingevolge de voorwaarden overschrijden en zal hij P4U alle schade vergoeden die P4U lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
11.4 P4U kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de ondergrond waar het product op aangebracht is/wordt.
Zoals; loslatend beton of stuclagen ; loslatende verf of coating lagen ; zetting in de ondergrond
en of damp/vocht of vloeistof penetratie door de betonnen,stalen of houten constructie heen.
11.5 P4U kan ook nimmer voor vervolg schade van bovengenoemd artikel 11.4 zoals blazen en of onregelmatigheden in het oppervlak aansprakelijk worden gesteld.

12. Intellectuele eigendom
12.1 Afnemer verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten en de adviezen.
12.2 Het is afnemer niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten en de adviezen of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
12.3 P4U verklaart dat naar haar beste weten de producten en de adviezen geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan P4U zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, danwel kunnen partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
12.4 Afnemer zal P4U onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen P4U bevoegd daartegen mede namens afnemer, die P4U ter zake alle medewerking verleent, verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van al zulke maatregelen onthouden voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd.

13. Verzuim / Ontbinding
13.1 Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is P4U gerechtigd:- de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat nakoming voldoende zeker is gesteld; en/of- de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.2 Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij P4U afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende

overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste geval zijn de vorderingen van P4U onmiddellijk opeisbaar en is P4U zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld.
13.3 Het bepaalde in de voorgaande twee leden doet niet af aan de overige rechten van P4U op grond van de wet en de overeenkomst.

14. Algemeen
14.1 Vrijwel alle producten zijn niet toxisch. Niettemin bestaat veiligheidshalve de mogelijkheid om bij ongevallen, waarbij de producten op enigerlei wijze betrokken zijn en het risico bestaat van letsel (bijvoorbeeld als gevolg van inname van de producten), contact op te nemen met het Amerikaanse CHEMTREC ( Chemical Transportation Emergency Center): 001 800 424 9300 (dag en nacht bereikbaar). Aldaar zijn de producten en de samenstelling daarvan geregistreerd.
14.2 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van P4U.
14.3 De condities van een overeenkomst worden, met inachtneming van de volgende volzin, uitsluitend bepaald door de voorwaarden. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door P4U zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
14.4 Indien enige bepaling van de overeenkomst (ten dele) nietig dan wel vernietigbaar mocht zijn dan dient die bepaling in zoverre buiten beschouwing te worden gelaten. In dat geval geldt dat een daarvoor in de plaats tredende regeling zal gelden die zoveel mogelijk beantwoordt aan de oorspronkelijke regeling en de bedoeling van partijen.

15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
15.1 Op alle overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Alle geschillen zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, met dien verstande dat P4U het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (ISG) is uitgesloten (alsmede eventuele andere regelingen betreffende internationale koopovereenkomsten welke na deponering van de voorwaarden in Nederland zullen gelden, indien en voor zover uitsluiting van deze regeling rechtens mogelijk zal zijn).

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Den Haag.

Facebooktwitterlinkedinmail